PREVIOUS       INDEX       NEXT       Skiing Parsenn.