PREVIOUS       INDEX       NEXT       View of the Pischa ski area from a Parsenn ski run.