PREVIOUS       INDEX       NEXT       US Route 101 bridge at Astoria, Oregon across the Coumbia River to Washington State.