PREVIOUS       INDEX       NEXT       Gore Range from Eagle Ridge.